Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

lip 9, 2016

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 52/16., a stupa na snagu 07.06.2016. Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova ulaganja u kupnju ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na
moru.

NAMJENA POTPORE

(1) Potpora je namijenjena sufinanciranju ulaganja u prilagodbu ribolovne flote i ribolovnih alata kroz opremanje ribarskih plovila novom opremom, novim alatima i novim pogonskim strojevima radi očuvanja biološkog bogatstva mora i s ciljem održivog, racionalnog gospodarenja biološkim bogatstvima.

(2) Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika, a prema odobrenim računima za koje podnositelj nije do sada koristio sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

(3) Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine«, Međunarodni ugovori, broj 2/2012 i 9/2013) sukladno kojem je Ministarstvo u propisanom roku dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu koje će se provoditi do zaključno 30. lipnja 2016. godine.

(4) Troškovi ulaganja sukladno pripadajućoj financijskoj dokumentaciji za koje se traži potpora na temelju ovoga Pravilnika moraju biti ostvareni u periodu od 1. svibnja 2015. godine do dana podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje ulaganja u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka troškovi ulaganja sukladno pripadajućoj financijskoj dokumentaciji za koje se traži potpora na temelju ovoga Pravilnika za ribolovne alate iz članka 6. stavka 1. točaka a), f) i g) ovoga Pravilnika, moraju biti ostvareni u periodu od 1. siječnja 2015. godine do dana podnošenja Zahtjeva.

(6) Odredbe ovoga Pravilnika ne dovode u pitanje odredbe ostalih zakonskih i podzakonskih propisa u dijelu obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

(7) Tehničko konstrukcijske karakteristike moraju biti u skladu s važećim EU i nacionalnim propisima. Korisnik je svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika.

Odluku o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava za provedbu sufinanciranja temeljem ovoga Pravilnika donosi ministar.

Kada iznos odobrene potpore dosegne iznos iz Odluke iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se članak 17. stavak 3. ovoga Pravilnika. („Odluka o odbijanju Zahtjeva izdat će se i onim podnositeljima za koje nije bilo dovoljno raspoloživih sredstava određenih sukladno članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika.“)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi su ulaganja koja služe isključivo za potrebe obavljanja gospodarskog ribolova na moru i mogu se odnositi na sljedeće kategorije:

a) kupnja ribolovnih alata;
b) kupnja opreme;
c) kupnja pogonskih strojeva.

(2) Za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka prihvatljivi su i troškovi transporta i/ili montaže i/ili ugradnje.

(3) Podnositelj može podnijeti Zahtjev za najviše dvije kategorije navedene u stavku 1. ovoga članka.

(4) Svi ribolovni alati, oprema i pogonski strojevi za koje se traži sufinanciranje moraju se nalaziti na ribarskom plovilu ili u skladišnom prostoru korisnika.

(5) Zahtjev se podnosi po povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

RIBOLOVNI ALATI

Ribolovnim alatima smatraju se:

a) mreže stajačice (olovnja, plutnja i mrežni teg);
b) pridnena povlačna mreža koća (mrežni teg, sajle, kavomista/kombinirani konop);
c) plivarica srdelara (mrežni teg, sajle, kavomista/kombinirani konop);
d) plivarica palamidara (mrežni teg, sajle, kavomista/kombinirani konop);
e) dredža (rampon) uključujući i sajle;
f) vrše, osim vrša za lov jegulja;
g) udičarski alati (udice, najlon, konop za parangal).

RIBOLOVNA OPREMA

(1) Ribolovnom opremom iz članka 5. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika smatraju se strojevi, oprema, uređaji i brodski sustavi (uključujući i softversku komponentu gdje je to primjenjivo).

(2) Ribolovna oprema uključuje:

a) opremu za automatski identifikacijski sustav (AIS uređaj);
b) strojeve i uređaje za proizvodnju električne energije na plovilu (elektroagregati i alternatori);
c) uređaje i elektroničku opremu za upravljanje plovilom, navigaciju i komunikaciju;
d) uređaje i elektroničku opremu za traženje ribe;
e) ronilačku opremu (odijelo, boce i respirator);
f) ribolovnu opremu i uređaje za unaprjeđenje uvjeta rada i efikasnosti ribolova (vinč i puratić blok kao cjelina ili u sastavnim dijelovima, teretne dizalice, hidropumpe, hidromotori i rashladnici pogonskih strojeva i generatora i sl.).

POGONSKI STROJEVI

(1) Pogonskim strojem smatra se pogonski stroj i/ili elementi propulzije te njihovi sastavni dijelovi.

(2) Prihvatljivi su sastavni dijelovi pogonskog stroja te sastavni dijelovi elemenata propulzije kojeg čine: osovinski vod, osovina i propeler.

(3) Ukoliko se kupnjom pogonskog stroja iz stavka 1. ovoga članka zamjenjuje postojeći pogonski stroj, potporu je moguće ostvariti pod uvjetom da je snaga novog pogonskog stroja ista ili manja od snage starog pogonskog stroja upisanog u Registar ribarske flote Republike Hrvatske.

IZNOSI POTPORE

Najviši iznos potpore po kategorijama je:

a) u slučaju kupnje ribolovnog alata iz članka 6. stavka 1. točaka b) – e). ovoga Pravilnika, 60% vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000 kuna;
b) u slučaju kupnje ribolovne opreme iz članka 7. ovoga Pravilnika, 60% vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000 kuna;
c) u slučaju kupnje pogonskih strojeva iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, 70% vrijednosti ulaganja, a najviše do 150.000 kuna;
d) u slučaju kupnje ribolovnog alata iz članka 6. stavka 1. točaka a), f) i g) ovoga Pravilnika, 90% vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000 kuna.

KORISNIK POTPORE

(1) Da bi postao korisnikom potpore, podnositelj mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) mora biti vlasnik/ovlaštenik važeće povlastice u trenutku podnošenja Zahtjeva;
b) kod kupnje ribolovnog alata iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, navedeni ribolovni alat mora biti upisan u povlastici;
c) ribarsko plovilo za koje se traži potpora mora biti upisano u Registar ribarske flote koji se vodi pri Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 39. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) (u daljnjem tekstu: Zakon);
d) mora imati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu izdanu sukladno posebnom propisu;
e) ribarsko plovilo za koje je izdana povlastica i za koje se traži potpora mora imati ostvarenih minimalno 60 ribolovnih dana u 2015. godini sukladno službenoj evidenciji ribolovne aktivnosti koja se vodi pri Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva u sklopu Geoinformacijskog sustava ribarstva (u daljnjem tekstu: službena evidencija Ministarstva).
f) iznimno od točke e) ovoga stavka ukoliko je tijekom 2015. godine izvršen prijenos povlastice sa starog ribarskog plovila na novo plovilo uz povlačenje iz ribolova starog ribarskog plovila, i pod uvjetom da se radi o istom vlasniku/ovlašteniku, u obzir se uzimaju i ribolovni dani ostvareni starim ribarskim plovilom;
g) mora uredno ispunjavati obveze propisane Zakonom te podzakonskim propisima donesenim na temelju istih, posebno vezano uz dostavu podataka o ulovu na propisanom obrascu i u propisanom roku tijekom 2015. godine;
h) mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke e) ovoga članka, ribarsko plovilo za koje je izdana povlastica i za koje se traži potpora može imati i manje ribolovnih dana u sljedećim slučajevima:

a) ako je u povlasticu upisan samo jedan ribolovni alat, a čije je korištenje strogo vremenski ograničeno sukladno posebnim propisima, plovilo upisano u tu povlasticu mora imati ostvarenih prosječno najmanje dva dana mjesečno tijekom razdoblja u kojem je moglo obavljati ribolov tim alatom u 2015. godini;
b) u slučaju havarije plovila ili više sile, što podnositelj mora potkrijepitim odgovarajućom dokumentacijom, ukoliko se takav događaj dogodio u 2015. godini.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Korisnik podnosi Zahtjev isključivo u tiskanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučenom poštom s povratnicom, s precizno naznačenim datumom i vremenom (sat, minuta, sekunda) slanja te naznakom »Zahtjev za sufinanciranje investicija u ribarska plovila« na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva.

(2) Zahtjev se nalazi na Obrascu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Zahtjev se može podnijeti zaključno do 15. lipnja 2016. godine.

(4) Ukoliko podnositelj podnosi više Zahtjeva, dužan ih je fizički odvojiti, odnosno, poslati zasebno svaki u svojoj omotnici.

RANGIRANJE ZAHTJEVA

Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir. Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena rang-lista temeljem dodijeljenih bodova.

U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 2. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih Zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu.

Ukoliko dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

U slučaju kad se tijekom procesa administrativne obrade Zahtjeva utvrdi da ima dovoljno sredstava za sve Zahtjeve koje udovoljavaju uvjetima ovoga Pravilnika, proces rangiranja se u daljnjoj fazi obrade Zahtjeva neće primjenjivati.

KONTROLA NA TERENU

Kontrolu na terenu provodi Uprava ribarstva, vodeći računa da kontrolu na terenu ne obavljaju isti djelatnici koji su obavljali administrativnu kontrolu određenih Zahtjeva.
Kontrola na terenu provodi se u periodu od 5 godina nakon datuma isplate potpore na uzorku od najmanje 5% korisnika.

EVIDENCIJA I OBJAVA KORISNIKA POTPORE

Uprava ribarstva vodi evidenciju svih zaprimljenih i odobrenih Zahtjeva te ostale dokumentacije propisane ovim Pravilnikom. Podaci o korisnicima – naziv tvrtke/obrta te ukupno dodijeljen iznos sufinanciranja ulaganja, bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Ministarstva (www.mps.hr/ribarstvo).