Na temelju članka 73. Zakona o obrtu („ Narodne Novine“ 143/13), Skupština Obrtničke komore Šibensko-kninske županije na sjednici održanoj 29.prosinca 2014. godine donosi STATUT Obrtničke komore Šibensko-kninske županije.

Ovim Statutom pobliže se uređuju zadaci i poslovi Obrtničke komore Šibensko-kninske županije ( u nastavku teksta : Komora), sadržaj rada, prava i obveze članova Komore, upravljanje Komorom, oblici organiziranja rada u Komori, teritorijalni obuhvat Komore, suradnja s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama, suradnja s komorama iste razine u zemlji i inozemstvu, opći akti Komore i njihovo donošenje, javnost rada i informiranje, pružanje usluga, organizacija Komorskog ureda i način financiranja Komore.