Obavijest o natječaju za dodjelu potpore u ribarstvu

ruj 20, 2018

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017. – 2020. (Narodne novine broj 77/2018), Ministarstvo poljoprivrede objavilo

NATJEČAJ

za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 82/18.

PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja su aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017. – 2020. (Narodne novine broj 77/2018)

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (https://euribarstvo.hr/).

IZNOS I UDIO POTPORE

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 11.500.000 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 8.625.000 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 2.875.000 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

Intenzitet javne potpore se utvrđuje u skladu s člankom 9. stavkom 2. i Prilogom III. Pravilnika te Prilogom I. ovoga natječaja.

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 5.000.000 kuna.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Jedan korisnik može podnijeti jedan Zahtjev za potporu na temelju ovoga natječaja.

Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Obrazac Zahtjeva za potporu i popis obvezne dokumentacije je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – ne otvarati«.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječaja u Narodnim novinama, a traje do 15. listopada 2018. godine.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca Zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/), a u skladu s člancima 17. i 18. Pravilnika.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac Zahtjeva za isplatu obavezan priložiti svu dokumentaciju koja će korisniku biti propisana prilogom Zahtjeva za isplatu i/ili u Odluci o dodjeli sredstava.

Obrazac Zahtjeva za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – ne otvarati«.

Krajnji rok za podnošenje konačnog Zahtjeva za isplatu je 1. siječnja 2020. godine.

INTENZITET JAVNE POTPORE

Intenzitet potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije.