Cehovi

Upravni odbor Obrtničke komore Šibensko-kninske županije
na 4. izvanrednoj sjednici od 11.lipnja 2015. donosi

O D L U K U

o članovima cehova, odbora i komisija Obrtničke komore Šibensko-kninske županije za mandatno razdoblje 2014. – 2018.