Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela je UREDBU O FINANCIJSKOJ STRUKTURI OMOTNICE ZA PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA U 2015. GODINI

svi 19, 2016

Ovom se Uredbom utvrđuje financijska struktura omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini. Financijsku strukturu omotnice za izravna plaćanja u 2015. godini čine : sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i dopunska nacionalna izravna plaćanja, sukladno godišnjim nacionalnim gornjim granicama te planiranim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske. Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 44/16., a stupa na snagu 12.05.2016. godine.
Ovom se Uredbom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

  1. Uredba (EU) br. 1306/2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike
  2. Uredba (EU) br. 1307/2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike
  3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/851 od 27. ožujka 2015. o izmjeni priloga II., III. i VI. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike
  4. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1089. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2015. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013. i o utvrđivanju udjela za posebnu rezervu za razminirano područje za Hrvatsku.

IZRAVNA PLAĆANJA
Godišnja nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2015. godini sukladno člancima 3. i 4. ove Uredbe iznosi:

 

Program izravnih plaćanja

Godišnja nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2015. godini (kuna)

Osnovno plaćanje

1.421.439.352

Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za okoliš i klimu – »zeleno plaćanje«

991.701.874

Preraspodijeljeno plaćanje

330.567.291

Plaćanje za mlade poljoprivrednike

66.113.458

Proizvodno vezana potpora

495.850.938

Ukupno

3.305.672.913

 

DOPUNSKA NACIONALNA IZRAVNA PLAĆANJA
Financijska struktura omotnice za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za program izravnih plaćanja u 2015. godini iznos ukupno 1.245.208.976 kuna.