Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama

svi 11, 2016

Od 05.2016. Stupa na snagu PRAVILNIK O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA
Ovim Pravilnikom upućuje se na minimalnu referentnu veličinu za očuvanje riba i drugih morskih organizama i na način mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama te se određuje lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih organizama.

Nedoraslim ribama i drugim morskim organizmima smatraju se svi razvojni oblici riba i drugih morskih organizama koji su ispod veličina iz članka 3. ovoga Pravilnika.
Minimalne referentne veličine za očuvanje vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju su propisane Prilogom III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006.o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru (SL L 409 30. 12. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba br. 1967/2006).

Na vrste iz članka 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe vezane uz obvezu iskrcaja prema članku 15. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1380/2013 od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici (SL L 354, 28. 12. 2013.).

Načini mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama prikazani su grafički u Prilogu IV. Uredbe br. 1967/2006.
Razdoblja lovostaja odnosno razdoblja u kalendarskoj godini u kojem se pojedine vrste riba i drugih morskih organizama ne smiju loviti, sakupljati, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju živi ili u svježem stanju su:

ZNANSTVENI NAZIV / HRVATSKI NAZIV / Razdoblje lovostaja
1. PISCES RIBE

  • Sciaena umbra kavala od 15. svibnja do 15. srpnja
  • Epinephelus spp. kirnje od 1. srpnja do 31. kolovoza
  • Polyprion americanus kirnja glavulja od 1. srpnja do 31. kolovoza

2. CRUSTACEA RAKOVI

  • Homarus gammarus hlap od 1. rujna do 5. svibnja
  • Palinurus elephas jastog od 1. rujna do 5. svibnja
  • Maja squinado rakovica od 1. lipnja do 30. studenoga

Iznimno, ribe ili drugi morski organizmi ulovljeni prije prvog dana početka lovostaja mogu se prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju živi ili u svježem stanju pet dana od prvog dana početka lovostaja.

Bez obzira na njihovu veličinu, u more se moraju odmah nakon ulova vratiti ženke:

  • jastoga i hlapa s vanjskim jajima,
  • rakovice sa zatamnjenim vanjskim jajima.

Odredbe ovoga Pravilnika o minimalnoj referentnoj veličini za očuvanje i lovostaju ne odnose se na ribe i druge morske organizme koji potječu iz uzgoja.

Minimalne referentne veličine za očuvanje i lovostaji za plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) utvrđene su propisom koji regulira ulov, uzgoj i promet ovih vrsta.

Neovisno o odredbama ovoga Pravilnika, pojedine vrste riba i drugih morskih organizama zaštićene su temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode odnosno podzakonskih propisa donesenih na temelju tog Zakona.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 63/10, 68/10, 145/10, 18/12 i 29/12).